0
0
0
0
0
0
0
0
Saat Ürettik

GİZLİLİK VE KULLANIM ŞARTLARI

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla SERHAT SAAT A.Ş. tarafından işlenecektir. "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


SERHAT SAAT A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin firmamızda yapacağınız işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:


Kişisel verilerinizin işlenme amacı, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:


Yukarıda sıralanan amaçlarla SERHAT SAAT A.Ş nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:


Kişisel verilerin toplanma yöntemleri Genel Müdürlük, internet sitesi, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:


KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; firmamıza 0212 434 0767 numaralı telefondan bizi arayıp başvurarak, kişisel verilerinizin;


a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.


Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:


KVKK'nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile SERHAT SAAT A.Ş’ye iletebilirsiniz.


Başvurunuzu yazılı olarak SERHAT SAAT A.Ş.15 Temmuz Mah. Gülbahar cad. Nuryıldız plaza No:7 Kat:6/41 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir,

0212 434 0767 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir ya da info@serhatsaat.com.tr adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.


Ticaret sicil no: 989155-0 Mersis No: 076202884100013 Ticaret unvanı: SERHAT SAAT A.Ş.15 Temmuz Mah. Gülbahar cad. Nuryıldız plaza No:7 Kat:6/41 Güneşli Bağcılar/İstanbul


İnternet sitesinin adresi: www.serhatsaat.com.

Tel: 0212 434 0767